برچلو کجاست ؟ چيست ؟

معرفي منطقة بزچلو <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين ناحيه درحقيقت ولايت بزچلو بوده است يا بزچلواستان يعنی سرزمين وابسته به بزچلو . بزچلو يا برچلو منطقه اي بوسعت 2595 كيلومترمربع در شمالغربي شهرستان اراك قرار گرفته و از همان جهت مرزشمالغربي استان را با استان همدان تشكيل داده است .

بلوك برچلو يا بزچلو داراي 60 پارچه آبادي و روستاهاي بزرگ و كوچك است كه انشاءالله در فرصت مناسبي بطور مفصل معرفي خواهد گرديد . جمعيت اين بخش براساس سرشماري 1370 مركز آمار 52156 نفر است . در اين مختصر به تعداد اندكي از مراكز مهم جمعيتي آن اشاره ميشود : كميجان ، ميلاجرد ، آقچه كهريز، فامرين ، فتح آباد ، فضل آباد ،سمقاور ، امام درويشان ، ينگ ملك ، عيسي آباد ، انار ، خمارباغي ، كلوان ، ذادق آباد  روشنايي زنجيران ، سلم آباد ، آقازيارت ، زنگارك ، سقرجوقك ، چاپار ، كوت آباد  اسفندان ،چلبي خان آباد ، سلوكلو ، جعفرآباد ، وفس ، آمره  فريس آباد ، خسروبيگ، چزان  ياسبولاغ ، دستجان ،كردزر،يساول ، خنجين ، فرك  چهرقان ، طرلان ، سيزان ، راستگوان و عودآغاجي روستاهاي مهم برچلو هستند .

آن قسمت از مطالب را كه از كتب تاريخي و ادبي و ساير منابع نقل نموده ام بدون هيچ دخل و تصرفي بوده و با رعايت امانت نقل شده است و احياناً اگر داراي نارسايي ادبي و اغلاط انشايي بوده مربوط به شيوه نثرنويسي در زمان نويسنده آن منبع بوده است .

ساغ اولون

/ 0 نظر / 338 بازدید