دعوت بنياد ايرانشناسی

بنياد ايرانشناسی

 

 

ايل های برچلو و بزچلو

بنياد ايرانشناسی امروز طی نامه ای پذيرش مقاله اينجانب تحت عنوان ؛ ايل های برچلو و بزچلوی کميجان ؛ را اعلام و از من دعوت کرده است مقاله مزبور را در نشست سوم دومين همايش ايران شناسی در روز سه شنبه يکم ديماه ۸۳ ارائه نمايم .

براساس برنامه از پيش تعييين شده ای که قبلاٌ با بسياری از طرف های اداری هماهنگ شده قرار اس روزهای دوشنبه و سه شنبه در خارج از تهران و در يک سفر و ماموريت اداری باشيم و گويا قسمت نخواهد شد تا در همايش شرکت نمائيم .

باعث تاسف است ولی مهم آنست که اصل مقاله پذيرفته شده است .

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید