چرا به اين نام ؟ چه معنا دارد ؟

ولي يقيناً برچلو و بزچلو يك نام تركي است كه پس از آمدن ايلات ترك و سكونت آنها به اين ناحيه داده شده است .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

4- كمندعلي آقاجاني از قول مرحوم عيسي‌خان بهادري روايت ميكند :

درزمان شاه اسماعيل جنگ مي‌شود ، شيبك خان افغان جنگ را برده بود وآدروبادرو فراري شده راتعقيب مي‌كند ، آدوربادور فراري شده و در خرابه ياكاروانسرايي درپشت درپنهان مي‌شود ، شيبك خان وارد مي‌شود از اسب پياده شده وداخل مي‌شود ، اوخيلي باهيبت وقوي بوده  آدوربادور از پشت در بـيرون آمده واو را مي‌زند وسرش را مي‌برد وسربازانش پس از مشاهدة مرگ سردار ، فراري ميشوند .

آدوربادور سرشيبك‌خان را برداشته و آنرا به پاي اسب شاه اسماعيل مي‌افكند، شاه بانيزه‌اش آن سر شيبك خان را مي‌چرخاند وپس از شناختن سر، به زبان تركي ميگويد:  «بوچوخ بهادور» يعني اين خيلي گران است .

 و شاه از آن تاريخ لقب “ بهادر “ را به آدوربادور و اعقاب و احفادش اعطا ميكند .

سر شيبك خان را برده وكاسه شرابش مي‌كنند وبررويش شعر مي‌نويسند.

جنگ خاتمه مييابد وزمانيكه بطرف كرمانشاه به مسافرت ميروند وبرميگردند ودركنار تپة چهرگزي كميجان اردو مي زنند ، چادر هايشان تا زيرباغهاي انار مي رسيد ، شاه آدرو بادور راصدا مي‌كند وباو ميگويد :

تو انعامي از من طلب داري ، هرچه ميخواهي بگو ، توخيلي خدمت كردي .

آدوربادور شكسته نفسي ميكند : نه آقا ، من وظيفه‌ام بوده‌، وظيفه جان نثاري من بوده .

شاه اصرار ميكند : نه بايد بگويي از من چه ميخواهي ؟

آدوربادور با شكسته نفسي ميگويد : همين منطقه رابه من بده چندتا بز نگهدارم وسربازي وماليات منطقه را جمع كنم وبه مركز بفرستم .

شاه اسماعيل فرماني صادر ميكند وچمنزارهاي فامرين، شاه تپه سي ،انار، آقچه كهريز، ينگي  ملك ، عيسي‌آباد ، كميجان تكيه ، فتح آباد را به او هديه ميكند.

او همراه شاه به مركز شاه نشين ميرود وسپس همراه ايلش به منطقه برميگردد ، وچون اين منطقه را به نيت بز چراندن گرفته بود ، نام بزچلو را به آنجا ميدهد.

اين فرمان را مرحوم عيسي خان تابلوكرده بوده ودراتاقش دراصفهان نگهداري ميكرده است. تمام شد روايت حاج علي آقاجاني .

به عقيدة بنده قبول اين فرض براي نامگذاري اين منطقه دور از منطق ميباشد ، با كسي كه به سر شيبك خان به زبان تركي اشاره ميكند و ميگويد : “ بو چوخ باهادور “ يعني اين خيلي گران است ، نميتوان به زبان فارسي صحبت نموده و از او صحرا و بيابان و منطقه اي به وسعت بزچلو را كه دهها آبادي و روستاي با سابقة تاريخي ميباشد ، براي بز چراندن تقاضا كرد ، حتي اگر اين بخش از روايت هم صحت داشته باشد بايد نام اين محل بنام تركي بز يعني  “ گچه يا گچي “ مسمي ميگرديد .

سيزلر ساغ اولون

/ 0 نظر / 32 بازدید