وجوه ديگر نامگذاری ؟

- درزبان تركي كميجان و روستاهاي اطراف پسوند لي يا لو يا له به معناي ياي نسبت بكار ميرود و مثلاٌ اهل شيراز را شيرازله ‘ شيرازلي يا شيرازلو خطاب ميكنند و اگر آخرين حرف نام مكان ‹ ن› باشد ‘ آنرا با نون مشدد ادا مي نمايند مثل بهبهان و اصفهان كه آنرا بهبهاننه و اصفهاننه ميگويند .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

7- يكي از وجوهي هم كه ممكن است قابل بررسي بيشتري باشد اينست كه گويا كميجان در گذشته هاي دور و تاريخي داراي قلاع مهمي بوده است كه طبيعتاً اين قلعه ها داراي برج و بارو بوده است و ممكن است ديگران و كساني كه از دور دست به اين ناحيه نزديك ميشدند ، از جايي كه برج و بارو را مشاهده ميكردند ، اين ناحيه را برجلو ، برج + لو ، يعني داراي برج و بارو ناميده باشند .

و در پايان اضافه ميكنم كه واژه هاي بر و برره و برري كه هر سه با ضم ‹ ب › و ‹ ر› مشدد خوانده ميشود ، در تركي كميجان معنا و مفهوم كلي و گله اي دارد و مثلاً وقتي چيزي را بدون شمارش و بصورت گله اي و كلي و فله اي ميخواهند معامله كنند ميگويند :

برره نچييه ؟ يعني همينطوري چند ؟ و اينهم يكي از وجوه قابل بررسي ميباشد كه آيا ميتواند حاكي از جمع شدن واژه هاي بر+ چالي باشد يا نه ؟

سيزلر ساغ اولون

/ 0 نظر / 24 بازدید