دين برچلو

  دين و مذهب ايل برچلو و بزچلو<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مذهب مردم اين سامان مانند مذهب تمام مردم ايران تا پيش از ظهور و ورود اسلام  زرتشتي بود و بعد از آن دين مبين اسلام بوده است .

1- در صفحة 91 جلد دوم كتاب تاريخ مردم ايران تأليف مرحوم عبدالحسين زرين كوب آورده است :

درپايان دو قرني كه منجر به آغاز ظهور سلاله هاي محلي در ايران گشت ، از گذشتة باستاني فرمانروايان قديم ايرانشهر جز معدودي آتشگاههاي خلوت و ابنية مخروبه چيزي قابلي باقي نماند و اگرهم ماند بيشتر به طبقات روحاني متعلق بود .

از آنجمله در رستاق فراهان ، قلعه اي بنام فردجان { پردغان در 12كيلومتري شمال خنجين و  26كيلومتري شمالشرق كميجان } بود ، كه آتشگاه قديم آن در نزد مجوس . حرمت فوق العاده داشت و تا اواخر قرن سوم ،كه حاكم قم در سنة 282 ه.ق. آن قلعه را با منجنيق منهدم كرد ، آتش آن باقي بود .

2- و درصفحة 157 همان كتاب ميخوانيم :

از اديان رايج در ايران باستان در اين دوره ، عقايد يهود و نصاري همچنان مثل گذشته فعاليت و رواج سابق را تا حدي حفظ كرده بود ، اما پيروان ماني و مزدك ، همچنان مثل عهد ساسانيان به زندقه يا اباحه منسوب بودند و فعاليت آنها به همان سبب مخفي و زيرزميني بود .

ولي متاسفانه سازمان ميراث فرهنگي استان مركزي هيچ كوششي در جهت شناسائي سوابق تاريخي و باستاني اين ناحيه نميكند .

سيزلر ساغ اولون

/ 0 نظر / 21 بازدید