مدخل

مقدمه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مناطق شمالغربي استان مركزي و حوالي كميجان را برچلو يا بزچلو مينامند .

واژة برچلو ، بزچلو ، برچلوئي و بزچلوئي پسوند نام خانوادگي بسياري از مردم و اهالي استان مركزي يا كساني است كه از اين استان كوچ كرده اند .

برخي از اين افراد داراي احساس خوبي نسبت به اين پسوند نيستند و بعضي حتي نسبت به حذف آن از دنبالة نام خانوادگي خود اقدام نموده اند .

از طرفي در منطقة كميجان بخش وسيعي از روستاها و مزارع را جزو محال برچلو يا بزچلو مي شناسند ، مشاهدة اين بي مهري به نام منطقه باعث شد تا تحقيقات مقدماتي در مورد تاريخ اين ايل بنمايم و از اين رهگذر نتايج آنرا ارائه مي كنم .

بر صاحبان خرد پوشيده نيست كه تدوين نكات تاريخي به لحاظ حساسيتي كه در بر دارد بسيار مشكل بوده و قضاوت در مورد آن كساني كه زماني در مكاني با شرايط اجتماعي محيطي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي خاصي مي زيسته اند كار آساني نميباشد .

كوچكترين لغزش و اشتباه ميتواند محقق را از حقيقت امر دور كند و چه بسا ديگران و نسل آينده را سرگردان كند .

هدف از اين نوشتار ، ادعاي تاريخ نگاري و تحقيقات تاريخي مبتني بر اصول علمي و تحقيقي نيست ، بلكه تنها هدف من ، پرتاب نمودن سنگي بر اين بركة وسيع است تا با ايجاد موج هايي هرچندكوچك ‘ نظر بزرگان و محققاني كه در اينمورد اطلاعاتي دارند را جلب كنم و آنها را حداقل براي پاسخگويي به پرسشهاي خودم و فرزندان و همشهريانمان بحركت در آورم .

اطمينان دارم كه از اين ميان ، سوابق خوب و ارزنده اي براي علاقمندان بتاريخ اين مرز و بوم و اين ناحيه از ميهنم گردآوري خواهد شد .

بهرحال اگر هم نام اين دشت پربركت (برچلو يا بزچلو ) در كتابهاي تاريخي كمتر آمده باشد ، بسياري از آفرينندگان تاريخ در آغوش گرم اين دشت پرورش يافته و با اسبهاي تيزپاي خود گرد و خاك دامنة كوهها و دره ها را به هوا بلند كرده اند و در موارد لزوم به دفاع از هويت ، ناموس ، شرف و سربلندي سرزمين خودبرخاسته اند.

 همچنانكه در جريان مبارزات سياسي و انقلابي قبل از سال 57 جوانان و دانشجويان ما نيز حضور مؤثر داشتند و در جريان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي نيز شهداي عزيزي را به مام ميهن مقدس تقديم نموديم .

با توجه باينكه بندة نگارنده در امر تحقيقات اجتماعي و تاريخي فاقد هرگونه تجربه و سابقه بوده ام ، انتظار ندارم كه اين مقاله بي نقص باشد ، ولي از عزيزان مطلع انتظار دارم كه هرگونه نواقصي در آن مشاهده كردند و يا هر اطلاعي از سوابق تاريخي ايل مورد بحث داشتند باطلاع اينجانب برسانند .

                                                                          باتشكر

                                                                              محمد كميجانی

                                                                                             پاييز سال 1381

/ 0 نظر / 28 بازدید